Privacy Policy

 

 

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de stichting met beperkte aansprakelijkheid Arte Responsible Stone Foundation (KvK71512772).

Voor Arte Responsible Stone Foundation is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Arte Responsible Stone Foundation respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Arte Responsible Stone Foundation verwerkt in het kader van haar activiteiten, bestaande uit het leveren van diensten en producten, diverse persoonsgegevens. Dit is strikt noodzakelijk. Zonder die persoonsgegevens kunnen wij u ook niet de service bieden die u van ons gewend bent.

In dit Privacy Statement informeren wij u onder andere over de wijze waarop bij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Arte Responsible Stone Foundation verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten dan wel producten van ons afneemt en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Onderstaand geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomend geval verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens, waaronder telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Betaalgegevens
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website.

 

 

Worden er ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt?

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verwerken over natuurlijke personen die jonger zijn dan 16 jaar. Dit mag op grond van de AVG ook alleen met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige. Wij kunnen echter niet controleren of de betrokkene ouder is dan 16 jaar.

 

Ook hebben wij niet de intentie om gegevens te verwerken die onder de AVG zijn te kwalificeren als “bijzondere persoonsgegevens”. Deze gegevens hebben wij immers in het kader van onze activiteiten (in beginsel) niet nodig.

 

Mocht u menen dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige verwerken, dan wel bijzondere persoonsgegevens verwerken, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@arteresponsiblestonefoundation.org / tel. 0492 580500

 

 

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Arte Responsible Stone Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de afhandeling van uw informatie- en/of sampleaanvraag;
 2. Voor het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. Voor de afhandeling van uw bestelling;
 4. Voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 5. Om goederen en diensten aan u te leveren en/of bij u af te leveren;
 6. Om u te kunnen contacteren indien en voor zover dat nodig is in het kader van de levering van een product en/of dienst;
 7. Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 8. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolders;
 9. Voor de nazorg, waaronder begrepen de afwikkeling van klachten en garantieaanspraken;
 10. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 11. Voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

 

 

Op grond waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Arte Responsible Stone Foundation of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 

Voor de hiervoor als 1,7, 8 en 11 genummerde doeleinden beroept Arte Responsible Stone Foundation zich (indien en voor zover nodig) op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Arte Responsible Stone Foundation is die gevallen in het volgende gelegen:

 • het marketingbelang van Arte Responsible Stone Foundation

 

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop.

 

 

 

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en profiling plaats?

Arte Responsible Stone Foundation maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Arte Responsible Stone Foundation zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

 

Delen wij uw gegevens met anderen?

Arte Responsible Stone Foundation verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • Arte Responsible Stone Foundation wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

 

 

 

Welke rechten kunt u geldend maken?

Op grond van de AVG kunt u diverse rechten geldend maken. We zetten deze rechten voor op een rijtje.

 

Inzagerecht

U heeft het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien. Dit vanzelfsprekend uitsluitend voor zover het om u betreffende persoonsgegevens gaat.

 

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

 

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Arte Responsible Stone Foundation en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor deze doeleinden worden gebruikt.

 

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ons om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

 

 

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Arte Responsible Stone Foundation de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Arte Responsible Stone Foundation de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Arte Responsible Stone Foundation verstrekte persoonsgegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

 

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

 

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de aan het slot van dit Privacy Statement opgenomen contactgegevens.

 

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

 

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de te verwerken persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Deze kopie van uw identiteitsbewijs zal uitsluitend worden gebruikt voor voornoemd doel en zal direct na vaststelling van uw identiteit worden vernietigd en/of verwijderd.

 

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

 

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 

 

 

Cookies

Arte Responsible Stone Foundation gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone (althans, het middel waarmee u onze website bezoekt). Deze cookies worden enerzijds gebruikt om onze website naar behoren te laten functioneren. Anderzijds gebruiken we cookies om uw surfgedrag bij te houden zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn, bijvoorbeeld door op maat gemaakte advertenties.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over het gebruik van cookies. Daarbij hebben wij u om uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. We gebruiken de verzamelde data uitsluitend geaggregeerd, en dus geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet zijn te herleiden tot een persoon.

 

U kunt zelf de cookie-instelling van uw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kan via de “Help”-functie van die browser de informatie worden gevonden om de cookie-instellingen aan te passen. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een nadere toelichting over (het gebruik van) cookies verwijzen wij u naar: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Arte Responsible Stone Foundation heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Arte, www.arteresponsiblestonefoundation.org.

 

Arte Responsible Stone Foundation kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Op die manier bieden we u de mogelijkheid om het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze nieuwe doeleinden te weigeren.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacy beleid, of u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of als u een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

info@arteresponsiblestonefoundation.org / 0492 580500